Postio am ddim, archebion dros £30 // Free delivery, orders over £30

Siop Cwlwm

Nansi Nudd

'Nansi Nudd' was established in October 2013 by Lynwen and Lois.  Both had been hand-making cards for years before deciding to collaborate and create Nansi Nudd Ltd.

At the moment they have a wide rance of contemporary Welsh language cards.  They intend to develop a range of new products and cards over the forthcoming months.  Siop Cwlwm have a variety of Nansi Nudd's lovely cards in stock.

For further information, please get in touch: helo@nansinudd.com

Sefydlwyd cwmni ‘Nansi Nudd’ yn Hydref 2013 gan Lynwen a Lois.  Bu’r ddwy’n gwneud cardiau llaw am rai blynyddoedd, cyn penderfynu dod at eu gilydd i greu Nansi Nudd Cyf.

Ar hyn o bryd, mae ganddynt ystod eang o gardiau cyfoes cyfrwng Cymraeg.   Bwriedir datblygu amrywiaeth o gardiau a nwyddau newydd dros y misoedd nesaf  Mae gan Siop Cwlwm amrywiaeth o gardiau hyfryd Nansi Nudd mewn stoc.

Am fwy o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu: helo@nansinudd.com

Gemmipop Designs

I completed an Applied Arts degree at Glyndŵr University in 2010, specialising in jewellery and metalwork, and soon after opened my stall in Oswestry Indoor Market.  I design and make jewellery, accessories and decorative items in a variety of materials, mostly textiles and plastic. I love to create personalised and bespoke jewellery, something unique and personal, and understand the importance of individuality! 

Website / Facebook / Twitter / 07881 490840

Gwnes i gwblhau gradd Celf Gymhwysol ym Mhrifysgol Glyndŵr yn 2010, yn arbenigo mewn gemwaith a gwaith metal, ac yn fuan wedyn gwnes i agor fy stondin ym Marchnad Dan Do Croesoswallt.  Dwi'n dylunio a chreu gemwaith, ategolion ac eitemau addurniadol gan ddefnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau, tecstiliau a phlastig yn bennaf. Dwi wrth fy modd yn creu gemwaith personol ac unigryw, a dwi'n deall pwysigrwydd bod yn unigolyn! 

Draenog Design


Draenog Design started with an idea to create unique greeting cards and designs for us, Siop Cwlwm.  That's because Draenog Design is run by Anwen Roberts, our daughter/sister. The plan was to create modern products and avoid the usual Welsh stereotypes (apart from a few cartoon sheep!), and the original idea is still at the heart of everything that she creates.

Anwen grew up on a farm in the beautiful Tanat Valley in Montgomeryshire, Mid Wales. She now lives in Cardiff and all Draenog Design cards are produced in the Welsh capital. 'Draenog' is Welsh for 'Hedgehog'.  Her cards are now sold in a range of shops and she's working on new ideas all the time!

Website / Facebook / Twitter07815 153 582

Syniad cychwynnol Dylunio Draenog oedd creu cardiau cyfarch a dyluniadau i ni, Siop Cwlwm.  Oherwydd yr unigolyn tu nôl i Ddylunio Draenog yw Anwen Roberts, ein merch/chwaer. Y bwriad oedd creu cynnyrch modern ac osgoi'r ystrydebau arferol Cymreig (ar wahân i ddafad neu ddwy), ac mae'r syniad gwreiddiol yn dal i fod yn ganolog i bopeth bydd hi'n ei greu.

Cafodd Anwen ei magu ar fferm yn Nyffryn Tanat hardd yn Sir Drefaldwyn yng Nghanolbarth Cymru.  Bellach mae hi'n byw yng Nghaerdydd ac mae holl gardiau Dylunio Draenog yn cael eu cynhyrchu ym mhrifddinas Cymru.  Bellach mae ei chardiau ar werth mewn amrywiaeth o siopau ac mae hi'n gweithio ar syniadau newydd trwy'r amser!

Our latest tweets

Newsletter

We promise to only send you good things.